FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


KAPİTAL


Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili


Birinci Cilt: Sermayenin Üretim Süreci


Das Kapital, 1867


Çeviren: Alaattin Bilgi


784 sayfa, büyük boy

ISBN 978-975-7399-12-4 (takım) / 978-975-7399-32-2 (1. cilt)

İlk Baskı: Aralık 1965  | Son Baskı: Mayıs 2011


Karl Marx'ın Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Band 1 (1867) adlı yapıtını, Alaattin Bilgi İngilizcesinden (Capital, A Critical Analysis of Capitalist Production, volume 1, Lawrence and Wishart, London 1971) dilimize çevirdi ve kitap, Kapital, Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili, Birinci Cilt adı ile, Sol Yayınları tarafından, Mayıs 2011 (Birinci Baskı: Temmuz 1975; İkinci Baskı: Mart 1978; Üçüncü Baskı: Ekim 1986; Dördüncü Baskı: Kasım 1993; Beşinci Baskı: Ekim 1997; Altıncı Baskı: Ekim 2000; Yedinci Baskı: Mayıs 2004; Sekizinci Baskı: Kasım 2007; Dokuzuncu Baskı: Ocak 2009) tarihinde, Ankara'da Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


"Bu dönüşüm sürecinin bütün avantajlarını sömüren ve tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayılarındaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baskı, kölelik, soysuzlaşma, sömürü de alabildiğine artar; ama gene bununla birlikte, sayıları sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin kendi mekanizması ile eğitilen, birleştirilen ve örgütlenen işçi sınıfının başkaldırmaları da genişler, yaygınlaşır. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi egemenliği altında fışkırıp boy atan üretim tarzının ayakbağı olur. Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaşması, en sonunda, bunların kapitalist kabuklarıyla bağdaşamadıkları bir noktaya ulaşır. Böylece kabuk parçalanır. Kapitalist özel mülkiyetin çanı çalmıştır. Mülksüzleştirenler mülksüzleştirilirler."

(Kapital 1, s. 727)


İÇİNDEKİLER

ALMANCA BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ / KARL MARX

KAPİTAL 2

KAPİTAL 3

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden